Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SFR HOME EQUIPMENT SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Este posibil să utilizaţi site-ul fără a fi nevoiţi să ne furnizaţi informaţii personale, dar dacă doriţi să folosiţi anumite servicii pe care vi le oferim vă vor fi cerute informaţii personale ca: nume, adresă de e-mail, adresă domiciliu, număr telefon.

Aceste informaţii sunt colectate numai atunci când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea lor către noi Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale, acestea fiind necesare pentru a avea posibilitatea obţinerii premiilor acordate în cadrul concursurilor realizate de SC SFR HOME EQUIPMENT SRL, dar şi în scopul îmbunătăţirii produselor şi serviciilor noastre astfel încât să venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastă şi pentru a vă furniza noutăţi despre produsele şi serviciile oferite de noi. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat şi imposibilitatea oferirii serviciilor şi produselor la care aţi fi îndreptăţiţi. Informaţiile înregistrate sunt folosite exclusiv de către SC SFR HOME EQUIPMENT SRL, nu pot fi vândute şi vor putea fi puse la dispoziţia unor terţe persoane cu informarea şi acceptul dumneavoastră prealabil. Conform datelor pe care le furnizaţi veţi fi contactat(ă) prin telefon, poştă sau e-mail.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare) şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, aveţi următoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de informare (art.12), de acces la date (art.13), de opoziţie (art.15), de a vă adresa justiţiei (art.18). Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate şi semnate la adresa: SC SFR HOME EQUIPMENT SRL, Calea Dorobanti nr. 220-222, et.1, ap. 4, Sector 1, Bucureşti.

Transmiterea datelor personale unor autorităţi sau instituţii de stat se va face numai în cazul în care suntem obligaţi la aceasta conform legislaţiei române în vigoare.  Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

SC SFR HOME EQUIPMENT SRL este înregistrată la ANSPDCP ca Operator de Date cu Caracter Personal cu nr: 23687.